Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Trad has a deprecated constructor in /home/clients/831c7656d48f80f4567d912e986540c8/web/evento/Trad.class.php on line 1
DEMO Inscription
Fête de Nouvel An avec Evento
en  fr  de it eo es nl ca br 
  1. Événement
  2. Programme
  3. Lieu
  4. Organisateur
  5. Inscription !
  6. Participants
CAUTIONNe changez pas de langue PENDANT que vous remplissez le formulaire !
Les champs marqués * sont requis.
Voir notre politique de confidentialité [en] concernant vos données personnelles.
demo
Aliĝilo por printi papere (PDF, se vi bezonas)
Renseignements de base :
*

   


    *
(Elle vous sera redemandée pour valider toute modification ultérieure de votre inscription)

*
*
*
Région, État, Province, Canton
*
Ĉiuj landoj escepte de tiuj ĉi-sekve sub B.
Landoj de Latinameriko, Afriko, Azio (escepte de Israelo,
Japanio kaj Korea Respubliko) kaj la ekssocialismaj landoj de orienta Eŭropo.

Informations de contact :
Viaj adreso kaj kontakt-informoj aperos sur la listo de partoprenantoj.
   

Inscription :
Êtes-vous membre d'ILEI? *           
(Membro estas tiu, kiu jam pagis kotizon al ILEI por la jaro 2015)
Konferenca kotizo :
Bonvolu konfirmi la taŭgan kotizon :
VERDA estas nur nia propono (laŭ viaj indikoj: aĝo, lando kaj ILEI-membreco).
Sed konfirmu ĝin… aŭ elektu alian kotizon laŭ via situacio.   Elekto: nenio    
Aliĝperiodo1 ĝis 28.02.2015 ĝis 31.05.2015 post 31.05.2015
Lando-grupo2 A B A B A B
Membro de ILEI3
Ne-membro
Junulo4, handikapulo5
1 Aliĝperiodo koncernas ne la dato de plenigo de tiu-ĉi aliĝilo, sed la dato, kiam via pago alvenas al ILEI. Atentu pri tio, por aliĝi.
2 Lando-grupo koncernas la landon, kie vi vivas:   Grupo A. Ĉiuj landoj escepte de tiuj ĉi-sekve sub B.
  Grupo B. Ekssocialismaj landoj de orienta Eŭropo; landoj de Latinameriko, Afriko, kaj Azio (escepte de Israelo,
  Japanio kaj Korea Respubliko).
3 Membro estas tiu, kiu jam pagis kotizon al ILEI por la jaro 2015.
4 Junulo: kiu naskiĝis post la 31-a de decembro 1985.
5 Handikapulo. Bonvolu sendi al ILEI atestilon.

Loĝado kaj manĝoj :
Ĉambro Loĝado kun
matenmanĝo
kaj
vespermanĝo
Unu-lita
Du-lita
Kvar-lita
Ses-lita

 
  
Indiku la nomon

Éventuelles restrictions alimentaires à prendre en compte :


Exemple: végétarien, végétalien, sans porc, sans gluten, sans alcool, etc.
Pliaj pagoj :
€ por helpo de LKK trovi loĝejon en alia hotelo.
La junulargastejo "De Ploate" gastigas la konferencon. Konferencanoj kiuj deziras loĝi pli lukse en proksimaj hoteloj
ĉirkaŭ la konferencejo, povas peti informojn kaj asiston de LKK kontraŭ 5 € pagindaj kun la kotizo. Entajpu "5".


Mi kontribuas por ILEI-agado(j) per aldona donaco :
Tra jenaj kasoj / fondusoj (detaligu la sumon) :
     €   Ĝenerala kaso (ILEI decidu uzon, laŭ bezonoj), aŭ...
     €   Subteno al ne-pagipovaj konferencanoj
     €   Koleghelpa kaso (membrigo de ne-pagipovaj kolegoj)
     €   Fonduso "Afriko" por ILEI-agado en Afriko
     €   Fonduso "Erika Linz"
     €   Fonduso "Interkulturo"
     €   Fonduso "Szerdahelyi"
     €   Fonduso "Dazzini"
Atentu, ke la detalo(j) de via donaco estu sama kiel ĝia sumo [Ne estas aŭtomata kalkulado].
Via pagmaniero :


       Aldonu 5 € se vi pagas de ekster Eŭropa Unio.
  indikante "ILEI-konferenco 2015"
Ene de Belgio, bonvolu komunikiĝi kun LKK tra s-ro Marc Cuffez < flandrio@hotmail.be >

Votre voyage :

Modifu se necese
sed kun sama formato jaro-monato-tago [jjjj-mm-tt].


Uzu tiun rubrikon por komuniki pli da informoj pri via alveno, se necese:


Modifu se necese
sed kun sama formato jaro-monato-tago [jjjj-mm-tt].


Uzu tiun rubrikon por komuniki pli da informoj pri via foriro, se necese:


Invitilo:
Se vi bezonas oficialan invitilon, bv ankaŭ plenigi tion:


nepre laŭ formato jaro-monato-tago [jjjj-mm-tt]

Specialaĵoj :
Gvidado de grupo, aŭ aliaj specialaĵoj :

Exemple: Se via aliĝo estas iel speciala, bonvolu klarigi pri tio en tiu rubriko.
Anoncu ankaŭ ĉi-tie se vi gvidas grupon de komencantoj el via lando, kiuj aliĝis al la konferenco.
Indiku kiom da personoj kaj aldonu la liston de iliaj nomoj [por ĝui la rabaton].
Grave: Bonvolu prizorgi kaj helpi viajn grupanojn, ke ili ĉiuj aliĝu INDIVIDUE tra tiu formularo (po unu).
Se vi mem aliĝigas ilin, bv plenigi PLURFOJE individuajn formularojn.
Ili povas pagi aparte (ĉiu por si mem) aŭ vi povas pagi unufoje la tuton, al unu el niaj indikitaj kontoj.

Klarigo pri grupoj de komencantoj
Se vi organizos kaj aliĝigos al la konferenco grupon da komencantoj el via lando kaj se vi ĉiuj loĝos en la junulargastejo "De Ploate", vi kiel grupgvidanto ĝuos jenajn rabatojn:
— 50% de la kotizo se vi gvidas minimume trimembran grupon, 75% por kvarmembra kaj 100% por kvinmembra grupo;
— por ĉiu plusa grupano ekde la 6-a ĝis la 10-a vi ĝuos 5%-an rabaton de la loĝkosto (kun matenmanĝo, sen alia manĝo) en plurpersona (2, 4, aŭ 6-lita) ĉambro.
Por tiaj konferencanoj - komencantoj en Esperanto - estos organizitaj:
** E-kurso gvidata de instrusperta konferencano, 3-4 horojn ĉiutage
** Ekskursa programo pli riĉa ol por la ordinaraj konferencanoj laŭ la samaj prezoj kiel por ceteraj konferencanoj; vi mem estos bonvena helpi kiel ĉiĉeron-interpretisto por viaj grupanoj kaj aliĝi al tiaj ekskursoj senpage.


Mi proponas jenan kontribuon por la konferenca programo :

prelego, kurso, diskutrondo, muzika/danca programero, prezento de nacia lingvo, frandaĵoj por la interkona frandvespero kaj simile

Avez-vous quelque chose d'autre à nous dire / demander? :

Un courriel (e-mail) de confirmation vous sera rapidement adressé.
Il contiendra toutes les indications (banque, n° de compte) pour votre paiement.
Votre inscription ne sera définitive qu'après réception de celui-ci.

Dernière vérification avant envoi :
Vérifiez bien toute votre inscription avant de l'envoyer
et répondez correctement à cette dernière question:

Combien font 8 + 3 ?   Pourquoi cette question ?

   

Sendo de via aliĝo signifas, ke vi komprenas kaj akceptas la partoprenkondiĉojn kaj regulojn el la Konferenca Regularo
Partoprenkondiĉoj laŭ la Konferenca Regularo
6. Konferencanoj devas fari nenion, kio kontraŭas la Konferencan Regularon aŭ malutilas al la ILEI-Konferenco kaj devas submetiĝi al la leĝoj de la lando, kie okazas ILEI-Konferenco. [...]
7. Ĉiu vendado de varoj en ILEI-Konferenco bezonas antaŭan aprobon de la Estraro, kiu starigas la kondiĉojn. Skriba peto pri tia agado estu liverita al la Estrarano pri Konferencoj nepre antaŭ la 30-a de junio de la konferenca jaro.
8. La Estrarano pri Konferencoj rajtas haltgi ĉiun agadon koncerne ILEI-Konferencon, kiu ne konformas al ĉi tiu Regularo. [...]
9. Principe la ĉefa administrado kaj librotenado de ILEI-Konferenco estas prizorgata de la Kasisto de ILEI. [...]